News:

Přihlašte se: SONP
Právě probíhá:-----
Prosím hlásněte: SONF-třetí kolo

Únor 2012

Píšu, píšu, píšu, píšu............

28. února 2012 v 14:29 | Kulí =(
Proč teď nic nepřibilo? Z prostého důvodu! Píšu druhou kapitolu BS, ale za den napíšu úplný kousek! Nápadů je moc a já se musím rozhodovat, je to těžký. Proto to trvá tak dlouho. Napíšu článek na téma týdne "ZRCADLO" A potom se zase vrátím k druhé kapitole. Ale než druhou kapitolu napíšu rozhodla jsem se, že si všechno sepíšu ať pak můžu bez přestávek psát a nezastavovat se.

Jenže jsem tak začala přemýšlet co s příběhem: Ta holka Isabella. Mám ho psát dál? Přemýšlela sjem že byhc ho mohla zrušít a začít psát něco jiného, nebo s toho udělat Jednorázovku?(Povídku) Rozhodněte v Anktetě =))

Budu se snažit co nejrychleji, ale je tu zase škola a tak s emusím i učit, nechci se ¨vymlouvat že kvůli toho nemám vůbec čas na blog! To ne. Včera jsem psala BS a žádný jiný článek mě nenapdal :( :/

Jistě jste si všimli že je tu soutěž SONP. Pokud chcete můžete se přihlásit =)) A pokdu by to šlo, řekněte o tom třeba i kámošům ať je nás hodně a soutěž může začít =)) Přihlásíte se tadyk: TŮŮŮŮ
Kulí =*

SONP-Přihláška

26. února 2012 v 19:14 | Kulí =* |  SONP
Tak sem se konečně rozhodla udělat nějakou soutěže =)) Soutěže se jmenuje SONP(Soutěž o nejhezčí písničku) Písniček je na světě přes milión ale přesto každý má sovu oblíbenou. Každý poslouchá jiný styl atd. Takže jsem se rozhodla udělat SONP.

Přihláška:
• přezdívka
• blog
• písnička

Bez srdce-Kapitola 1

26. února 2012 v 19:05 | Kulí =´)

Bez srdce-Kapitola 1


Ranní paprsky mì zašimraly na tváøi. Bylo ráno. Opìt. Zase, jako každý den, se budu bezvládnì vláèet po mìstì a hledat ho. On byl mým úkolem, musím ho najít. Už dlouho se tímto živím. Moji rodièe mì zapsali na Akademii kouzel a boje, než umøeli. Peníze zdìdil mùj bratr, kterému já jsem nìkde. Kdo by se taky zajímal o Kiru? Tak si musím na to, abych mohla na školu chodit, nìjak vydìlávat. Moje úkoly byly založené poøád na tom stejné: Najít ho a buï namístì zabít, nebo dovést tomu chlapovi. Ten chlap chtìl, a mu øíkám pane. Je to starý chlap. Nevím, proè chce všechny ty lidi najít a zabít, ale je mi to šumák, nemám problém probodnout mu hrdlo nebo ho spoutaného k tomu chlapovi donést. Vìtšinou se mi podaøí rychle najít ty trapné bojovníky, co si myslí, že jsou kdovíjak dobøí, ale nejsou. Abych to ujasnila, jsem Elfka a nemám srdce. Vím to. Jednou jsem se zamilovala, ale jediné co ve mnì zbylo, bylo utrpení. Nejspíš jsem ztratila city, proto nemám domov. Honím se za nìkým, koho neznám, nevím jeho úkol a ani nevím, proè ho pán chce. Jediný koho jsem kdy mìla ráda a kdo mì nezklamal, je mùj koník Maya.


Postavila jsem se na nohy a došla k Maye. Na boku sedla jsem mìla upevnìný batoh. Vytáhla jsem si z nìho flašku a došla si ji naplnit k vodì. Opláchla jsem si oblièej a nechala se zahøívat teplými sluneèními paprsky. Vùbec se mi nechtìlo, ale nemohla jsem ztrácet èas. Donutila jsem se zvednout a zanesla flašku do batohu. Vytáhla jsem si jídlo, ovocný jogurt. Rychle jsem ho snìdla a ladnì vyskoèila na Mayu. Rozjela jsem se smìrem pryè z lesa - vím, že tady není. Schovával se nìkde v Yoromu, to je taková malá vesnièka. Cesta tam nám bude trvat tak dva dny. Netušila jsem, jestli nám vystaèí jídlo, ale doufala jsem. Cestu do Yoromu hlídají Westmatové, tak jim øíká pán. Jsou to normální Elfové, ale jako já slouží svému pánu, Westmatovi. Já spadám do skupiny Aierové, to protože mùj pán se jmenuje Aier.


Celou cestu jsem jela opatrnì, vìdìla jsem, že minimálnì jeden z nich má stejný úkol jak já. Netušila jsem který, ale vìdìla jsem, že to brzo poznám. Má stejnou cestu jako já, takže se støetneme a kdo ví jestli jenom oèima. V hlavì se mi zaèínal vyrábìt obrázek Westmata. Ze snìní mì vytrhl zvuk kopyt. Seskoèila jsem z Mayi.

"Mayo, zùstaò tady!"napomenula jsem ji šeptem a pøiblížila se k okraji. Oddechla jsem si. To èeho jsem se lekla, bylo královské vojsko. Ušklíbla jsem se a vytáhla luk, namíøila jsem tak, abych nikoho netrefila a vystøelila. Konì se vyplašily, ale já nemìla èas sledovat ten poplach. Rozbìhla jsem se k Maye a rychle vyskoèila do sedla. Rozjely jsme se cvalem a rychle utíkaly mezi stromy. Nechtìla jsem nikomu ublížit, ale líbí se mi pøed nimi potom utíkat. Nikdy se mi nestalo aby, zamnou, bìželi celou cestu a ani teï to nebyla výjimka. Pomalu jsem navedla Mayu ke klusu. Bylo to pøíjemné. Sluneèní paprsky mì høály na krku a my jsme se prodíraly lesem.


Filip

Kdy mì najdou? Koho pro mì vyšlou? Dokážu se mu postavit? Nemìl bych radìji utéct? Tohle všechno mi bìhalo v hlavì. Pootoèil jsem hlavou a zasnìnì se zadíval na svou sestru Sieru. Bylo jí deset a nic netušila. Netušila, že mì nìkdo hledá a netušila, že jednou budou hledat i ji. Øíkal jsem si: Proè já? Proè mì honí kvùli téhle kravinì. Nejradši bych Sieøe øekl všechno, aby mohla udìlat nìco proto, aby se jí to nestalo. Nìkolikrát sem to zkoušel, ale je ještì malá na to, aby pochopila, jak je to dùležité a kdyby to pochopila, zbyteènì bych ji vystresoval. Nikdo z naší vesnice to nevìdìl, jen já a mùj otec.

"Bojíš se dne kdy…" vìtu však nedokonèil. Ani nemusel. Vìdìl jsem, co chce øíct.

"Bojím se o Sieru. Že se rozhodnì špatnì."

"Žádné rozhodnutí není špatné a to by si už mohl vìdìt, Filipe," vìdìl jsem, že má pravdu, teda myslel jsem si to.

"Co se stane, když mì chytí?" Nastalo ticho. Snažili jsme se to ignorovat, ale já to chtìl vìdìt.

"Nevím, Filipe, nevím," na èele se mu udìlala vráska.

"Nemìl jsem to dìlat. Takhle mùžu pøijít o život."

"Kdyby si to pøijal, tak by ti ZKAZILO život!" skoro to zaøval. S obavami jsem se podíval na Sieru, ta ale dál ležela se zavøenými víèky.

"Musím jít. Postarej se o Sieru. Matka není doma, je na trhu,"zabruèel a odešel. Pìt minut jsem potichu sedìl a vydržel bych i déle, ale Siera se probrala.

"Filipe, kdo tì chce chytit? Co jsi nemìl dìlat? Co by ti zkazilo život?" Sedìl jsem jako ochrnutý. Ona nás slyšela.

"Nechci, abys umøel. Chci, abys tu zùstal se mnou!" øekla a pevnì mì objala.

"Já taky," lehce jsem se na ni usmál.

"Vysvìtli mi to," øekla a posadila se mi na klín, jako kdybych ji mìl vyprávìt pohádku. Ale tohle nebyla pohádka. Nikdo nevìdìl, co bude dál, jak to skonèí. Všechno jsem ji øekl.

"Filipe, a co si mám vybrat já? To co ty? Nebo snad jednu z tìch stran?"

"Siero, podle toho jak to dopadne se mnou. Pokud mì zabijou, vyber si jednu z tìch stran a pokud ne, udìlej co já"

"Bojím se, Filipe." Soucitnì jsem se na ni podíval. Byla tak malá a už vìdìla o nás dvou všechno.

"A kdy pøijde? Budeš s ním bojovat nebo uteèeš?"

"Já nevím," povzdechnul jsem si.


Kira

Vyjela jsme z lesa a pøede mnou se objevila Livein. Livein a Yoromu od sebe dìlil jen les. Takže mi staèilo jen projet vesnici s lesem a pak ho najít. Celkovì jsem se tìšila na setkání s ním. Bude zábavné mít zase spoleènost. Jen mi bylo líto, že ho musím zavést k pánovi a nemohu ho zabít. Na chvíli jsem se slezla z Mayi a nasadila si kápi. Znova jsem naskoèila na Mayu a rozjela se k vesnici.

Musíte pochopit: Co by dìlala elfka tady? Tady elfové nebyli už hodnì dlouho. Bylo by to podezøelé a mohlo by to udìlat rozruch. Tøeba by na mì zaútoèili a mít na krku celou vesnici, to by mì akorát zdrželo.

Musela jsem se usmát nad pøedstavou, jak vyvraždím vesnici, pán by ale nemìl radost. Nejménì stokrát mi øekl, že nesmím zabít nevinné lidi. Nikdy mi nechtìl øíct proè, ale ohýnky v jeho oèích mi øíkaly, a to vážnì nedìlám. Kdykoliv sem se zeptala proè, jen zabruèel: "Co ti je potom?"

Vìdìla jsem, že brzo se to dozvím, až zkusím vyzpovídat jeho. Pán øíkal, že on ví, že si pro nìho nìkdo pøijede, proto musí vìdìt, proè si pro nìho nìkdo jede. A možná bude vìdìt i o všem ostatním.

Usmála jsem se nad pøedstavou, že budu vìdìt, co se to dìje.

Pøijela jsem do vesnice a najednou jsem dostala hlad. Pøece už jen bylo pozdní poledne.

"Obìd mì nezdrží, viï?"Pohladila jsem Mayu po šíji a ta spokojenì pochodovala. Seskoèila jsem z Mayi a zastavila první dítì, které jsem uvidìla.

"Holèièko, kde je tady nejbližší hostinec?"naklonila jsem se k ní, ale to byla chyba. Uvidìla mi do oblièeje.

"Moji rodièe vlastní nejbližší hostinec, zavedu vás tam." Kývla jsem a vysadila holèièku do sedla a sama si sedla za ní. Jeli jsme klusem a ona navigovala.

"Paní, vy jste elfka?" Zatrnulo mi.

"Ano, holèièko, ale nesmíš to nikomu øíct!"

"Já mám elfy ráda! Nemùžu uvìøit, že teï vidím živého elfa. Nebojte, já to na vás nepovím." Byla roztomilá a nemìla jsem to srdce jí øíct, že jestli jenom cekne, už ji nikdo nikdy neuvidí.

Dojeli jsme pøed hostinec a já seskoèila z Mayi, tu malou jsem radìji sundala, ještì by si nìco udìlala. Uchechtla jsem se. Když já byla malá, nesnášela jsem, když mi nìkdo pomáhal, ale téhle to oèividnì nevadilo. Podìkovala jsem ji a ona si odtajtrlíkovala nìkam jinam.


Filip

"Filipe! Jak si to mohl Sieøe øíct?" Zaklel jsem. Jak se to otec mohl dozvìdìt?

"Ona nás slyšela, tak jsem jí to øekl."

"Chudák malá, teï bude mít trauma! To je jenom tvoje chyba, slyšíš?!" Siera se rozplakala.

"No tak, Siero, neplakej." Mìl jsme toho dost - ubreèená Siera, uøvaný otec a máma se chovala, jakoby vidìla ducha. Vzal jsem si bundu a zamíøil ke dveøím.

"Kam jakože kráèíš?" zeptala se, aniž by se na mì podívala, dál jako duch koukala na sporák.

"Jdu si provìtrat hlavu," øekl jsem a vybìhl z místnosti. Vìdìl jsem, že by táta mìl zase nìjaké námitky. Pomalu jsem šel vesnicí a uvìdomoval si, že to mùže být jeden z posledních anebo dokonce poslední den, kdy na tuhle procházku jdu. Pozornì jsem si prohlížel obyvatele této malé vesnièky. Mùj pohled skonèil na Erin. Nikdy jsem si neuvìdomil, jak je pìkná. Vím, že do mì byla zamilovaná, ale já k ní cítil pouhé pøátelství. Všimla si mì, usmála se a lehce mi zamával, vlasy ji ve vìtru zavlály. Také jsem se usmál a zamával.

"Ahoj, Filipe!"

"Jé! Ahoj, Erin." Nastalo ticho.

"Chtìl jsem se projít k Ebenovskému lesu, nechceš jít taky?" Kývla a tak jsme šli. Mlèeli jsme.

"Filipe, co ti poslední dobou je?"

"Mnì?"

"Jo. Jseš poslední dobou nìjakej jinej, tichej, nevšímáš si skoro nikoho, jen Siery."

"Lidi se mìní, Erin. Nic mi není, jen rostu," usmál sem se. Lepší lež jsem si fakt vymyslet nemohl!

"Lidi ano, ale ty ses od první tøídy nezmìnil, až teï. Filipe znám tì moc dobøe na to, abych ti naletìla na tuhle kravinu!" Skousl jsem si ret, ale Erin si toho oèividnì nevšimla. Mlèel jsem, nevìdìl jsem, co mám øíct. Byli jsme skoro u Ebenovského lesa, ale najednou jsme uvidìli královo vojsko.

"V lese jsou dva nebo tøi vlkoèi. Ještì jsme je nezabili, tak tam nechoïte!" Vlkoèi jsou nìco jako koèka s vlkem dohromady, ale jsou velmi nebezpeèní.

Obrátili jsme se a šli zpátky do vesnice.

"Erin! Pojï si s námi hrát na schovávanou," zavolala její malá sestra. Byly tam asi tøi dvanáctileté holky a potom pìt stejnì starých jako já.

"Jen bìž," usmál jsem se a Erin odbìhla za svými kamarádkami.

Já se pomalu ploužil k baráku a pøemýšlel, co se stane. Jak moje rodina vysvìtlí vesnici, že jsem zmizel? A nebo se Aier nebude schovávat? Došel sem domù, byla tu jen máma a Siera.

"Tatínek šel za Majerem." Majer je jeden chlap z naší vesnice. A tak jsem veèer strávil se Sierou a hráli jsme karty.


Bez srdce

26. února 2012 v 19:02 | Kulí =)
Píše: Kulí
Stav: Rozepsaný
Počet kapitol: ??
Korekturka: CharlieWeasley
O příběhu:
Kira je Elfka, sama o sobě tvrdí že jediné co miluje je její kůň Maya. Kira si na stuidium vydělává tím že pracuje pro Aiera, takže je takzvaný Aier. Musí hledat, zabíjet, nebo dovést pánovy různé lidi, bojovníky prostě kohokoliv na koho si pán ukáže. Nikdy, ale nedostala odpověď na orázku: "Proč je mám zabít nebo donéct?"po pár odbytých odpovědí toho nechala, bylo ji to fuk. Ale najendou dostane úkol donést k pánovy kluka jménem Filip, Kiře dojde že si s Filipem rozumí. Cesta je dlouhá a Kira se dozví vše co potřebuje. Co se ale stane potom?
Úryvek z příběhu:
"Mayo, zůstaň tady!"napomenula jsem ji šeptem a přiblížila se k okraji. Oddechla jsem si, to čeho jsem se lekla, bylo královské vojsko. Ušklíbla jsem se a vytáhla luk, namířila jsem tak, abych nikoho netrefila a vystřelila. Koně se vyplašily, ale já neměla čas sledovat ten poplach, rozběhla jsem se k Maye a rychle vyskočila do sedla. Rozjeli jsme se cvalem a rychle utíkaly mezi stromy. Nechtěla jsem nikomu ublížit, ale líbí se mi před nimi potom utíkat. Nikdy se mi nestalo aby, zamnou, běželi celou cestu a ani teď to nebyla výjimka. Pomalu jsem navedla Mayu ke klusu, bylo to příjemné. Sluneční paprsky mě hřály na krku a my jsme se prodíraly lesem.
KAPITOLY:


SONF-Prosííím

26. února 2012 v 18:56 | Kulí =) |  Účastnické soutěže
Kulí se ozývá s prosbou. Lidičky prosím hlásněte pro mě v SONF(SOuztěže o nejlepší film) Přihlásila jsem se s filmem: NIKDY TO NEVZDÁVEJ
Takže hlasujte pro film: Nikdy to nevzdávej-Kulí

Hlasujte TADÝÝK

Předem moc děkují =**

Doma s lyžáku♥

25. února 2012 v 9:39 | Kulí =) |  Únor
Tak a doma s lyžáku. Nejradši bych se tam hned vrátila! Bylo úžasně, jela sjem na snowboarud a naučila jsem se hodiny. Teď jsem zas edoam a tak se zase začnu věnovta blogíku.

Už mám napsaný první díl nového příběhu "Bez srdce" už jen čekám na úvodní obrázek který my dělá Nanashi(www.aidea-nanashi.blog.cz)

A potom napíšu takovej ten úvod a zveřejním první kapitolu =)) A co potom? No asi napíšu článek na téma týdne, ale to nevím jestli jo nebo ne. K danému tématu "Co vás ve škole neučili" mě nic nenapadá =( Takže budu přemýšlet a když mě něco napadne napíšu =)

Jinak přemýšlím jestli mám zkusit udělat komix v The sims 2. Taky musím zajít na blogy od svých Affs, ještě přidám nějaké obrázky které můžete použít do příběhl atd. A to ej zatím asi všechno =))
Kulí =*


Hodnocení blogu-Nanashi

19. února 2012 v 13:51 | Kulí =)
Takže dneska budu hodnotit blog www.aidea-nanashi.blog.cz který vlastní Nananshi.

První dojem: Najvíc mě zaujalo menu nahoře a né na boku a citát který ej napsaný v Layoutu =) (10/10)


Menu: Menu je podle mně přehledné =) Jak už jsem řekla velice se mi líbí menu ve volitelném horním boxu =) Ale abych řekla pravdu, nemám moc ráda když je to anglicky. (9/10)


Vzhled blogu: Layout se mi velice líbí =)) Nejsou tam křiklavé barvy, takže na mě to působí uvolněně =)(10/10)
Články: Tvé povísky sou fajné, dobře se čtou a nejsou složité na pochopení a přitom jsou zajímavé.(10/10)


Návštěvnost: Návštěvnost máš krásnou =) (9/10)

Celkový dojem: Když jsem si tvůj blog pořádně prohlídla zdál se mi jako dělaný pro lidi co baví to co mně. Najdu an něm graifku, příběhy atd. (10/10)


Celkem: 58/60
Pár slov nakonec: No jak sjem řekla, kdyby to byl můj blog tak jediný co změním je že bych to dala ty popisky do češtiny, ale každý máme jiný názor ;))


Příběhy

19. února 2012 v 13:41 | Kulí =´)Ta holka Isabella-Kapitola 1

19. února 2012 v 13:33 | Kulí =)

Ta holka Isabella-Kapitola 1

No tak ej tu konečně Kapitola 1. Je to celkem smutné, tak s ena to připravte a za pravopisné chyby se omlouvám, ale jak říkám čeština mi nejde =/

Ta holka, Isabella

19. února 2012 v 13:31 | Kulí =)
Píše: Kulí
Stav: Rozepsaný
Počet kapitol: ??
O příběhu:
Isabella je normální 12letá dívka, nemá přátele jenom svoji rodinu. Rodinu miluje nadevše i dkyž je její otec emocionálně labilní zvládá to, díky Bellině matce. Její otec má však o Bellu strašný strach, nenechává ji s nima skoro nikam jezdit, do školy ji doprovází i když potom nestíhá práci, po škole ji nikdy nenechá jít samotnou a když si Bella jednou našla kamarádku a chtěla k ní jít na návštěvu řekl že tam může jít jedině pokud tam bude celou dobu s ním. Belle to zezačátku vadilo, ale už si zvykla. Nehledala si žádné kamarády, prostě nikoho. Jenže jednou jí otec neřekl onformaci o které by měla jistě vědět. Bella je v šoku když se informaci dozví od táty, táta už to psichycky nezvládá a Bella? CO bude s ní? Co to bylo za informaci?
Úryvek z příběhu:
Když byla snídaně nachystaná, nevěděla jsem, co mám dělat a vyšla na zahradu. Byl krásný den, nikdy by mě nenapadlo, co se může stát. Lehla jsem si na trávu a nechala sluneční paprsky dopadat na můj obličej. Bylo to strašně příjemné. Ani jsem si nevšimla, že před naším barákem zastavilo auto.
"Bello! Bello!" slyšela jsem tátu, plakal. Rychle jsem vyběhla ze zahrady, táta byl sám.
"Je to tady"řekl a opřel se o dům. Nic jsem nechápala, Co bylo tady? Nikdy jsem ještě tátu neviděla brečet, ale teď tady bulel jak malé mimino.
"Co je tady?"
KAPITOLY:


Layout blogu 03

19. února 2012 v 11:05 | Kulí =) |  Layouty blogu
Tady tenhle také není mé tvorbya to protože tvcorba mé akmarádky Nanashi(www.aidea-nanashi.blog.cz) Dělá báječné Layouty tak proč toho nevyužít? =* Jinak je to už třetí Layout blogu!!

Layout blogu 02

19. února 2012 v 11:03 | Kulí =D |  Layouty blogu
Tenhle Layout už není mojí tvorby =) Udělala mi ho akmarádka =) Protože umí úžasné Layouty =* A jinak je to druhý layout blogu!!

Layout blogu 01

19. února 2012 v 11:00 | Kulí =D |  Layouty blogu
Tento jsem dělala úplně sama. Mylsím že se mi clekem povedl na to že je dělaný v PF. Tohle byl úplně první Layout tohodle blogu =))

Hodnotím blogy =)

19. února 2012 v 10:58 | Kulí =´)
Rozhodla jsem se že budu hodnotit blogy =) Chceš vědět můj názor na tvůj blog? Tak vypiš!

1.Přezdívka
2.Blog
3.Jak dlouho blog máš?

A teď pár pravidel:
1.Nebudeš nadávat na moje hodnocení, je to jen můj názor.
2.Jestli chceš můžež si dát hodnocení na blog(Ale nemusíš!)
3.Dodržuj Pravidla =)
4.Dodržuju i pravidlo č. 3 =DD


A teď jenom čekej na hodnocení =) (Až bude hodnocení hotové napíšu ti na blog)

Ohodnocené blogy:

Co by se stalo kdyby všichni mluvily Česky

18. února 2012 v 18:08 | Kulí =D |  Na téma
Už ste někdy přemýšleli nad větou CO by bylo kdyby... každý si jistě doplňoval cokoliv jako např. Škola, Televize, Peníze atd.
Já sem se rozhodla zaměřit na: "Co by se stalo kdyby všichni mluvily Česky"
(Klik na cč.)

Ehm xD Je to na Nanashi xD

17. února 2012 v 20:45 | Kulí =D |  Únor
Jak říká nadpis "Je to na Nanashi" Áno dopsala sjem první kapitolu THI(Ta holka, Isabella) Nanashi řekla že je to celkem smutné, ale aby to bylo i pěkné, podřebuju úvodní obrázek a ten mi bude dělat Nanashi. Takže závisí jen na ní a jejím KIWI, jestli to bude dneska nebo zítra xD
Jiank ti Nanashi moc děkuju že sis to přečetla, řekla mi svůj názor a pomohla my to troškuz poupravit. Mocti děkuju i za podporu, kterou od tebe mám od doby co sji ejště byla Cindy a braly nás pokémoni xD A teď už sme starší a pořád sme super kámošky ;) Nemůžu se dočkat dne kdy s ekonečně uvidíme, jendo vím jistě, bude to TENHLE ROK xD Mám tě ráda zlato =* Seš nejůžasnější internetová kámoška jakou jsem si mohla přát =)
Kulí =*

Na téma..Kusovky! =D

17. února 2012 v 15:30 | Kulí =* |  Na téma
Článek o něčem a přitom né nijak zajímavý, ale i tak doufám že si to přečtete a bude se vám to aspoň trošku líbit =D
Kulí =)*
Do Googlu napíšete "Kosivky" A rozjedou se vám milióny krásných obrázků. Když kusovku použijete jako doplňek ke svému článku, krásně to článek oživí, než kdybyb tam byl jenom text. Kusovky se dají použít do menu, aby taktéž menu ozdobilo a nepůsobilo smutně. Pokud chcete aby Kusovka v menu působila smutně, stačí najít nějakou "Depresivní" kusovku. Já osobně používám kusovky do článků jen někdy, a to pokud mě nějaká zaujme natolik abych si jí ozdobila svůj článek. Kusovka do článku se nemusí ěnjak týkat daného tématu, je tam prostě jenom na ozdobu.
No a teď k obrázkům:
1.
2.
3.
4.
Diskuze:
1.Která Kusovka tě zaujala nejvíce?
2.Dokažež vysvětlit proč tě zaujala?
3.Líbil se ti tenhle článek?
4.Ohodnoť článek jako ve škole(1.nejlepší-5.nejhorší)
Pár slov nakonec: Tento článek nebyl nic moc, já vím. Ale snad se aspoň trošku líbil =)
Text: Kulí =)
Kusovky: Z internetu
Oddělovače: Evanel

Seznam Affs/Sb

17. února 2012 v 14:47 | Kulí =)
Královské Affs:
---

Normální Affs:
Kajush

Blogy které navštěvuji a které Doporučuju:(nemají Affs/Sb):
Nanashi-Užasná grafika a pěkné příběhy =)
Sardulinka-Užasné příběhy! Moc pěkně píše =)
Pozn.: Do Královských Affs se dostaneš: a)Budeš hodně aktivní na mém blogu.
b)Nebo se mi tvůj blog bude hodně líbit.
Výhoda královského Affs: Na tvůj blog budu chodit nejčastěji a komentovat články svými PRAVDIVÍMI(nebudu se přetvařovat) komentářemi.
Pokud si NORMÁLNÍ AFFS: Na tvůj blog zajdu minimálně jednou za týden =)
Chceš být mím affs?: Tak napiš pod tento článek něco jako: Spřátelíš? Budeme Affs/Sb? atd. =)

Dlouho jsem tu nebyla, ale koho to zajímá? =D

10. února 2012 v 21:02 | Kulí =) |  Únor

Dlouho jsem tu nebyla, ale koho to vlastně zajímá? Aktivita je z obou stran mizerná, a já nepíšu. Nevidím důvod? Objeví se tu někdy někdo kdo bude mít ten ZÁJEM číct si mé nudné články? Zápisky z mého života? Koukat na mý fotky? atd. Pořád přemýšelím, na zrušení blogu bych neměla srdce =( Newím ejstli se mu mám začít zase věnovat nebo ho nechat chátrat dál, ale zkusím to tu ještě rozjet.